معرفی چک الکترونیک

معرفی چک الکترونیک

معرفی چک الکترونیک در ماده 1 الحاقی قانون صدور چک مصوب 1355، چهار نوع چک را معرفی کرده بود (چک عادی، تایید شدده، تضمین شدده، مسافرتی) اما با تصویب قانون اطلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و الحاق یک تبصره جدیدد به ماده 1 قانون صدور چک، چک الکترونیک موردد شناسایی قرار گرفت. پیشرفت فناوری […]