صورت های مالی

صورت های مالی اساسی و بررسی و تحلیل آن

هدف کلی:

آشنایی با عناصر صورتهای مالی و تهیه صورتهای مالی

هدف های رفتاری:

از شما انتظار می رود پس از مطالعه این بخش بتوانید:
1 کلیه اجزا صورت سودو زیان جاری را تعریف کنید. –
2 کلیه اجزا صورت وجوه نقد را تعریف کنید. –
3 کلیه اجزا ترازنامه را تعریف کنید. –
4 ارتباط بین عناصر صورتهای مالی را فراگرفته باشبد. –
5 با استفاده از نسبت های مالی،تحلیل صورتهای مالی را انجام دهید. –
6 تسلط بر تهیه صورتهای مالی یافته باشید –
7 تهیه صورتهای مالی را انجام دهید. –
8 بتوانید با استفاده از صورتهای مالی تصمیم گیری مناسبی برای آینده یک فعالیت انجام دهید

 

دفترچه کامل را از طریق دکمه زیر دانلود نمایید.