راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های کلیات و مفاهیم گردشگری بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی, بررسی روحیات ملل, بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری , سخنوری و فن بیان, الگوهای رفتاری بین المللی, قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری, بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است و با استانداردهای راهنمای موزه راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.
استانداردهای آموزشی
1-کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری
2-بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران
3-بررسی ویژگی های تاریخی ایران
4-بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی
5-بررسی روحیات ملل
6-بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری
7-بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری
8-سخنوری و فن بیان
9-الگوهای رفتاری بین المللی
10-قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری
11-بررسی مذاهب گوناگون
12-سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری