راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

راهنماي طبیعت گردي )اکوتوريسم( فردي است که مبادرت به راهنمايي گردشگران در طبیعت مي نمايید.
راهنماي طبیعت گردي)اکوتوريسم( شغلي در حوزه گردشگري بوده که در آن ضمن ارتباط موثر با گردشلگران به صورت مستقیم يا واسطه هايي مانند آژانس هاي گردشگري، با توجه به فعالیت هاي انجلام شده و برنامه های سفري که انجام مي شود به صورت فردي و يا گروهي، نسبت به همراهي و راهنمايي گردشگران و گرو هاي طبیعت گردي در مسیر هاي طبیعت اقدام مي گردد. اين شغل با مشاغلي چون تور هاي طبیعت گردي، آژانلس هاي مسافرتي و نیز هتلداري و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتي و ديگر مشاغل مرتبط با حوزه گردشگري در ارتباط است.
استاندارد های آموزشی
1-شناخت اکوسیستم
2-مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)
3-شیوه استقرار زندگی در طبیعت
4-شناخت حیات وحش
5-تشخیص غار ها ، کوهها و زمین شناسی
6-شناخت انواع اقلیم و آب و هوا
7-شناخت گونه های گیاهی ایران
8-شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت
9-عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت
10-اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده
11-شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست