راهنمای زبان تخصصی گردشگری

راهنمای زبان تخصصی گردشگری

راهنماي زبان تخصصي گردشگري شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هاي بررسي صنعت سفر و گردشگري – بررسي قوميت هاي مختلف كشور- بررسي ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي – بررسي سبك هاي معماري – سخنوري و فن بيان – روحيات ملل- كاربرد قوانين و مقررات گردشگري – كاربرد لغات و اصطلاحات تخصصي در اجراي تور و بررسي اكوتوريسم منطقه مي باشد و با مشاغلي همچون : راهنماي عمومي گردشگري – راهنماي محلي – راهنماي موزه- راهنماي تخصصي فرهنگي – راهنماي طبيعت گردي در ارتباط است.
استاندارد های آموزشی
1-بررسي وضعيت سفر و گردشگري
2-بررسي قوميت هاي مختلف كشور
3-بررسي ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي
4-بررسي سبك هاي معماري
5-سخنوري و فن بيان
6-روحيات ملل
7-كاربرد قوانين و مقررات گردشگري
8-كاربرد لغات واصطلاحات تخصصي در اجراي تور
9-بررسي اكوتوريسم منطقه